Szukaj na stronie

Szukaj na stronie
Zobacz
ulubione

REGULAMIN SERWISU

„PATT Mebel”

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.patt.pl  zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Z chwilą podjęcia czynności polegających na korzystaniu z usług Serwisu, w tym przeglądaniu jego zawartości oraz korzystaniu z udostępnionych przez administratora funkcjonalności, każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin w szczególności określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

§2.

Definicje

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Administrator Serwisu lub PATT MEBEL – Zbigniew Patejko „PATT Mebel” z siedzibą przy ul. Tytoniowej 8, 04-228 Warszawa; REGON 012259935; NIP 534-00-18-651;
  2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  3. Serwis – serwis internetowy należący do PATT Mebel i w ramach którego Spółka świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem http://www.patt.pl;
  4. Użytkownik – osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu;
  5. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez PATT Mebel;
  6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) (dalej jako: u.ś.u.d.e.);
  7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.

§3.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
 2. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez PATT Mebel za pośrednictwem strony zlokalizowanej pod adresem www: http://www.patt.pl jest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika co najmniej następujących wymogów:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka akceptująca pliki cookie.
  • następujących wersji przeglądarek internetowych (bądź ich nowszych wersji): Chrome 83, Firefox 78, Safari 13, iOS Safari 13.1, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 83. – stan na 2020-07-03, w przyszłości – 2 wersje wstecz od aktualnej.

§4.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego tj. wybranej przez niego strony www.patt.pl umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje zawarta.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje
  z chwilą opuszczenia Użytkownika ze strony Serwisu.
 3. PATT Mebel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 4. Wszystkie Usługi świadczone przez PATT Mebel za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.

§5.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu Spółka świadczy następujące usługi: Zapewnienie dostępu online do całości zasobów Serwisu.
 2. Strona internetowa PATT Mebel jest dostępna dla użytkowników przez 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. Administrator Serwisu zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi przy czym nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikający z przyczyn od niego niezależnych oraz zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji Serwisu lub oprogramowania służącego do świadczenia usługi.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o tym fakcie.
 5. Użytkownicy zobowiązują się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podczas korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownicy zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny
  z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 7. Czasem właściwym dla Serwisu Patt Mebel jest czas właściwy dla terytorium Polski.

§6.

Dane osobowe

 1. Patt Mebel przetwarza zgromadzone Dane Osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Kontaktu oraz ciągłego zapewnienia dostępu do Serwisu oraz w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Patt Mebel, za które uważa się w szczególności marketing własnych produktów i usług administratora.
 2. Kontakt z Administratorem Serwisu możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem adresu e-mail: [galeria@patt.pl]
 3. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności oraz w Polityce cookies zamieszczonej w Serwisie pod adresem:

§7.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług elektroniczne.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne Użytkownika mogą być składane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Patt Mebel galeria@patt.pl  lub w formie pisemnej na adres Patt Mebel.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz przedmiot reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Administrator Serwisu niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
 5. Patt Mebel dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 od dnia wpłynięcia. w ciągu 30 dni roboczych.
 6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie ust. 5 powyżej, Administrator powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

§8.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne aby uwzględnić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu lub w przypadku zmiany obowiązującego prawa.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Patt Mebel poinformuje Użytkowników o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 3. Utwory umieszczone na Serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 875), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 288), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
KONTAKT

SIEDZIBA SPÓŁKI:
Galeria PATT Mebel
ul. Tytoniowa 8
04-228 Warszawa
tel. 696 021 934 lub +48 (22) 812 67 36
e-mail: galeria@patt.pl

NIP 534-00-18-651
REGON 012259935

Salon PATT Mebel
Aleja Krakowska 26
05-090 Janki k/Warszawy
tel. 668 101 669 lub +48 (22) 720 44 11
e-mail: natuzzi@patt.pl

NIP 534-00-18-651
REGON 012259935

Salon PATT Mebel
Aleja Krakowska 26
05-090 Janki k/Warszawy
tel. 668 101 669 lub +48 (22) 720 44 11
e-mail: natuzzi@patt.pl