Szukaj na stronie

Szukaj na stronie
Zobacz
ulubione

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które identyfikują Użytkownika bezpośrednio, na przykład nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu; pośrednio, na przykład adres IP, identyfikatory plików Cookies bądź inne dane.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu zlokalizowanego pod adresem https://www.patt.pl („Serwis”) przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest jest Zbigniew Patejko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Patejko „Patt Mebel” z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-228) przy ul. Tytoniowej 8 NIP: 5340018651, REGON: 012259935 (zwany dalej: „Administratorem”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Podanie danych jest dobrowolne i co do zasady nie jest wymogiem korzystania z Serwisu. Jedynie w niektórych, wskazanych poniżej przypadkach podanie niektórych danych będzie niezbędne w celu korzystania z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem [galeria@patt.pl].

II. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych.

Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać:

 • Dane dostarczane nam: Administrator uzyskuje dane osobowe, gdy Użytkownik podaje te dane (np. gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, lub w jakikolwiek inny sposób);
 • Dane dotyczące relacji: Administrator gromadzi lub uzyskuje niektóre dane osobowe w zwykłym toku relacji z Użytkownikiem, w tym udostępniania mu usług w ramach Serwisu (np. świadczenie usług na rzecz użytkownika);
 • Dane, które podajesz do wiadomości publicznej: Administrator zbiera lub uzyskuje dane osobowe, które Użytkownik jawnie postanowi podać do wiadomości publicznej, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Administrator może gromadzić informacje z profilu w mediach społecznościowych, jeśli opublikujesz post o Administratorze);
 • Dane pochodzące z witryny internetowej: Administrator gromadzi lub uzyskuje dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza dowolną z naszych stron lub korzysta z jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem (w tym za pośrednictwem plików cookie).
 • Treści i informacje reklamowe: Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z treściami stron trzecich lub reklamami w Serwisie (w tym wtyczkami i plikami cookie stron trzecich), otrzymujemy dane osobowe od odpowiedniego dostawcy tych treści lub reklam, będącego stroną trzecią.

Wśród danych jakie Administrator przetwarza znajdują się min.:

 • Dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, dane kontaktowe;
 • Dane kontaktowe: adres do korespondencji; numer telefonu; adres e-mail; szczegóły przesyłania wiadomości online; oraz szczegóły mediów społecznościowych;
 • Dane dotyczące naszych witryn: typ urządzenia; system operacyjny; typ przeglądarki; ustawienia wyszukiwarki; adres IP; ustawienia języka; daty i godziny połączenia z witryną; nazwa użytkownika; hasło; dane bezpieczeństwa logowania; dane dotyczące użytkowania; zagregowane informacje statystyczne;
 • Dane dotyczące treści i reklamy: zapisy dotyczące interakcji z naszymi reklamami i treściami online, zapisami reklam i treści pojawiających się na wyświetlanych stronach oraz wszelkie interakcje z takimi treściami lub reklamami (np. najechanie myszką, kliknięcie myszą, dowolne formularze wypełniane w całości lub w części) oraz wszelkie interakcje z ekranem dotykowym;
 • Przekonania i opinie: wszelkie przekonania i opinie, które zdecydujesz się wysłać do nas lub udostępnić publicznie o nas na platformach mediów społecznościowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jednak administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu profilowania w celach marketingowych.

III. CEL ZBIERANIA DANYCH

Administrator będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wszelkie dane podane przez Użytkownika, wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu:

 1. zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących produktów i usług oferowanych w ramach Serwisu przez Administratora;
 2. przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 3. wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Administratora, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych;
 4. w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Serwisu, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych;
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Serwisu lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Serwisu, Użytkowników, klientów i pracowników Administratora i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane spółkom współpracującym z Administratorem, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z interesami Administratora. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Administratora. Siedziby takich zewnętrznych podmiotów będą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących zarówno członkami UE jak i znajdującymi się poza granicami UE. Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.

Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników właściwym organom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu wykonania takich obowiązków prawnych na obszarze każdej jurysdykcji, w której znajdują się Użytkownicy Serwisu. W przypadku wystąpienia naruszenia danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony.

Gdy przekazujemy dane osobowe do innych krajów, które mogą mieć inne przepisy prawne i wymagania dotyczące ochrony danych niż te obowiązujące w kraju, w którym się znajdujesz stosujemy wszystkie wymagania wynikające z RODO.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

 • prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika;
 • prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych – na prośbę Użytkownika Administrator usuwa zgromadzone dane osobowe Użytkownika, np. (i) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub (ii) nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo dane osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w Polityce Prywatności. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych np. w przypadku przesyłania informacji handlowych, Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, od której to zgody takie jest uzależnione dalsze przetwarzanie;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika – Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe jego dotyczące, które udostępnił Administratorowi w zwyczajowo używanym, usystematyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może także zwrócić się do Administratora o przekazanie danych osobowych Użytkownika bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika – Administrator może być zmuszony do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych przez Administratora do organu ochrony danych w swojej jurysdykcji. Administrator udzieli pomocy w razie wystąpienia trudności ze skontaktowaniem się z organem ochrony danych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w cz. III Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa tj. do czasu, aż Użytkownik wycofa swoją zgodę lub Administrator ustali, że cel przetwarzania się zdezaktualizował.

W takim wypadku Administrator usunie lub dokona szyfrowania, pseudonimizacji lub anonimizacji danych osobowych, jak tylko będzie to praktycznie możliwe lub niezbędne, aby móc korzystać z nich bez konieczności zbędnej identyfikacji, chroniąc prywatność i zwiększając bezpieczeństwo Użytkownika.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkowników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanym dostępem i innymi bezprawnymi lub nieautoryzowanymi formami Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponieważ Internet jest systemem otwartym, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż będziemy wdrażać wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu – każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszelkie Dane Osobowe, które wysyłasz do nas były wysłane bezpiecznie.

Minimalizacja danych – podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, żeby przetwarzane przez nas dane osobowe były ograniczone do danych osobowych niezbędnych w związku z celami określonymi w niniejszym powiadomieniu.

Dokładność danych – podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, żeby Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, były dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane; oraz wszelkie Twoje dane osobowe, przetwarzane przez nas, które są niedokładne (uwzględniając cele, dla których są przetwarzane) były bezzwłocznie usuwane lub korygowane.

Od czasu do czasu możemy poprosić Cię o potwierdzenie dokładności Twoich danych osobowych.

VIII. AKTUALIZACJE

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora. W takim przypadku Administrator opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie Serwisu i poinformuje Użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności – cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentemart. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje:

Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.

Rozpatrywanie skarg i reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje:

Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymiart. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje:

Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie statystykArt. 6 ust. 1 lit f RODO

Przez czas kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania.
Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje:

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Prowadzenie działań promocyjnych produktów Zbigniew Patejko „Patt Mebel”  bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje:

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań promocyjnych produktów „Patt Mebel” z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód. Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje:

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów

Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są:

 • 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344.) jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem maila;
 • 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem numeru telefonu.