Szukaj na stronie

Szukaj na stronie
Zobacz
ulubione

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Zbigniew Patejko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Patejko „Patt Mebel” w Warszawie (04-228) przy ul. Tytoniowej 8 (dalej: „Administrator”).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytania dotyczące ceny produktów zgłoszone za pośrednictwem udostępnionego formularza w związku z Pana/Pani zapytaniem przy czym podstawą przetwarzania będzie prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, a dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W kwestiach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować się pod adresem: galeria@patt.pl. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny z punktu widzenia celu w jakim nastąpił Pana/Pani kontakt z Administratorem, nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe następującym grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych lun kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, dostawcom usług poczty elektronicznej, dostawcom usług telekomunikacyjnych.

Przysługuje Pani/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku zaistnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Administratora, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Realizacja prawa może nastąpić osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale ich niepodanie uniemożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem lub odpowiedź na wszystkie Pana/Pani pytania zapytania.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, lecz dane mogą być profilowane w celach marketingowych w przypadku zapytań o dostępność i cenę na podstawie polubień
na stronie Sklepu Patt.pl.

Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.